Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony strona internetowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze

Data publikacji strony internetowej: 2013.09.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.24

Strona internetowa http://www.psm.zgora.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów drukowanych. Nowe dokumenty w miarę możliwości będą publikowane, jako treść we wpisach, a stare będą sukcesywnie zmieniane na treść we wpisach, niektóre informacje przedstawiono w formie graficznej,
 • niektóre elementy przedstawiono w formie grafiki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wysoki kontrast oraz kontrast negatywowy,
 • możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości,
 • podświetlenie tła,
 • podkreślenie linków – hiperłącz.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Urbańska, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefonicznie 68 455 22 33należy składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze prowadzi swoją działalność w dwóch budynkach : Budynek główny mieści się przy ul. Chrobrego 26 oraz drugi budynek, który mieści się przy ul. Niepodległości 21.


Budynek Główny

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy B. Chrobrego, prowadzą do niego schody, brak jest podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście jest prawidłowo oświetlone.
 • Przed budynkiem szkoły znajduje się miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy szkoły – portierzy.
 • W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych ( toalety, barierki ).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.


Budynek Drugi

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Niepodległości, brak jest podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest prawidłowo oświetlone. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Szkoła nie posiada miejsc parkingowych przy budynku.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy szkoły – portierzy.
 • W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych ( toalety, barierki ).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.